Προκήρυξη Κατατακτηρίων για το ακαδημαικό έτος 2012-13

Προκήρυξη Κατατακτηρίων για το ακαδημαικό έτος 2012-13

Postby tsakos » Thu May 31, 2012 12:03 pm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΑΕΙ - ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, TΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ TEI
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Πατρών (αποφ. Δ.Σ 318/08.05.12) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 για τις κατατάξεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, των αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών, των Πτυχιούχων ΤΕΙ και των πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών (όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. 318/08.05.12 του Τμήματος) θα ισχύσουν, κατόπιν εξετάσεων τα εξής ποσοστά:

Α. Ποσοστό 3% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής (εξάμηνο κατάταξης Ε’).

Β. Ποσοστό 4% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους λοιπών Σχολών ή Τμημάτων Α¬ΕΙ ε¬σω¬τε¬ρι¬κού ή ε¬ξω¬τε¬ρι¬κού, τους απόφοιτους των πα¬ρα¬γω¬γικών Σχο¬λών Α¬ξιω¬μα¬τι¬κών των Ε¬νό¬πλων Δυ¬νά¬με¬ων και των Σω¬μά¬των Α¬σφα¬λεί¬ας (εξάμηνο κατάταξης Β’ και εξάμηνο κατάταξης Δ’ για πτυχιούχους Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής) και για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΚΑΤΕΕ: α) Ιατρικών Εργαστηρίων β) Ραδιολογίας, Ακτινολογίας και γ) Εποπτών Δημοσίας Υγείας (εξάμηνο κατάταξης Α’).

Γ. Ποσοστό 5% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους ΤΕΙ όλων των Τμημάτων (εξάμηνο κατάταξης Β’).

Δ. Ποσοστό 2% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για τους πτυχιούχους των παρακάτω Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών, όπως αυτές έχουν εγκριθεί ως συναφείς από το Δ.Σ. 295/11.05.10 (εξάμηνο κατάταξης Β’), ως ακολούθως:

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων (Σ.Α.Α.Ν)
2. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων του Υπουργείου Υγείας κ΄ Πρόνοιας
3. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Α.Ν.) Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών
4. Ανωτέρας Σχολή Επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων (Α.Σ.Ε.Α.Ν.)
5. Ιατρικών Εργαστηρίων
6. Ανωτέρας σχολής αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών Ε.Ε.Σ.
7. Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Π.Ι.Κ.Π.Α.
8. Ανωτέρας Σχολής Φυσιοθεραπείας του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
9. Σχολής Μαίων Μαιευτηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
10. Σχολής Μαίων «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΥΛΙΤΣΗ» Μαιευτηρίου «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ»
11. Σχολής Μαίων Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Θεσσαλονίκης
12. Κρατικής Σχολής αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης
13. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του θεραπευτηρίου Ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
14. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
15. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
16. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
17. Σχολής αδελφών νοσοκόμων του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών
18. Σχολής αδελφών νοσοκόμων «Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» του νοσηλευτικού Ιδρύματος Εκκλησίας της Ελλάδας

Η κατάταξη των πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ Οδοντιατρικής στο Τμήμα θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Βιοχημεία Ι και (3) Βιοχημεία ΙΙ.

Η κατάταξη των λοιπών κατηγοριών πτυχιούχων των παραγράφων Β, Γ και Δ, θα πραγματοποιηθεί μετά από εξετάσεις-διαγωνισμό στα μαθήματα: (1) Βιολογία Ι, (2) Ανατομία Ι και (3) Βιοχημεία Ι.
Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η αντίστοιχη που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής Πατρών.

Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται μόνο όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη στο Τμήμα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012, είτε από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Τα δικαιολογητικά είναι:

Α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
Β) Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Εφόσον το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής υποβάλλεται και βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ για ισοτιμία.
Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2012, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. του Τμήματος τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων, για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων είναι η παρακάτω:ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εισαγωγή Εισαγωγή στη σύγχρονη μοριακή & κυτταρική βιολογία. Στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας, τρόποι βιβλιογραφικής ενημέρωσης, ιστορική ανασκόπηση των αντιλήψεων για τα βιολογικά φαινόμενα. Κυτταρική θεωρία. Πρότυποι οργανισμοί.
Βιολογικά μακρομόρια Άτομα-μόρια και είδη χημικών δεσμών. Χημική σύσταση κυττάρων. Αναδυόμενες ιδιότητες της έμβιας ύλης. Πρωτεΐνες: από τη δομή στη λειτουργία. Αρχές ρύθμισης πρωτεϊνικής λειτουργίας. Πρωτεϊνικές μηχανές. Ομόλογες πρωτεΐνες. Λειτουργική συμπληρωματικότητα
Κύτταρο Γενικά χαρακτηριστικά. Μικροσκοπία. Εισαγωγή στη μορφολογία των προ- & ευκαρυωτικών κυττάρων. Παράγοντες που καθορίζουν τα όρια μεγέθους κυττάρων. Ομοιότητα και ποικιλότητα κυττάρων. Υποκυτταρική λεπτή δομή, κυτταρικά οργανίδια- μορφολογία, σύσταση, λειτουργία.
Κυτταρική μεμβράνη. Δομή, ιδιότητες και λειτουργία. Κυτταροσκελετός, ενδο-οργάνωση του κυττάρου, πρωτεϊνικά ινίδια: δομή και λειτουργία τους.
Μεμβρανική μεταφορά, οι πρωτεΐνες–φορείς και η λειτουργία τους, μεμβρανικό δυναμικό, ηλεκροχημική βαθμίδωση, μεταφορά ουσιών με διάχυση, παθητική και ενεργητική μεταφορά, ιοντική δίαυλοι, διατήρηση της ωσμωτικής ισορροπίας στα ζωϊκά κύτταρα.
Ενδοκυττάρια μεταφορά, διαμερισματοποίηση του κυττάρου, μεμβρανικά οργανίδια ως μέρος του ενδομεμβρανικού συστήματος, διαλογή πρωτεϊνών-σηματοδοτικές αλληλουχίες, συνοδοί πρωτεΐνες (chaperons), μεταφορά με κυστίδια, οδοί έκκρισης πρωτεϊνών – λειτουργία της συσκευής Golgi ως κέντρου διαλογής για εξωκυττάρωση, το ενδοσωμάτιο ως κέντρο διαλογής για ενδοκυττάρωση, ενδοκυττάρια διακίνηση ουσιών, απόσυρση πρωτεϊνών.
Το DNA ως γενετικό υλικό:
δομή και έκφραση DNA: Δομή του DNA, δομικές και λειτουργικές ιδιότητες, ο ρόλος του ως γενετικό υλικό. Δομή προκαρυωτκού και ευκαρυωτικού γονιδίου, ρόλος των επιμέρους δομικών/λειτουργικών συστατικών των γονιδίων. Ροή και αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. Αντιγραφή, ασύμμετρη διχάλα αντιγραφής, πριμόσωμα και εκκινητές RNA, σύσταση και λειτουργία της αντιγραφικής μηχανής, διορθωτική δράση της πολυμεράσης του DNA. Μεταγραφή γονιδίων: Προκαρυωτικά οπερόνια, ευκαρυωτικά γονίδια, μηχανισμοί/παράγοντες, τροποποιήσεις του αρχικού μεταγράφου, μηχανισμός συναρμογής μεταγράφων ευκαρυωτικών κυττάρων και παραγωγή ώριμου mRNA. Γενετικός κώδικας. Μετάφραση του mRNA, δομικά και λειτουργικά στοιχεία, μηχανισμός. Ριβόσωμα. Αποικοδόμηση πρωτεϊνών. Λειτουργικές ιδιότητες του RNA και η εξελικτική του ιστορία.
Βλάβες του DNA,
Μεταλλαξιγόνα μέσα, Διορθωτικοί μηχανισμοί ,
Μεταλλάξεις Πρωτογενείς αλλοιώσεις (βλάβες) τηs (στερεο)δομής DNA, μέσα που προκαλούν βλάβες στο DNA (μεταλλαξιγόνα μέσα), ακτινοβολίες, χημικά μεταλλαξιγόνα, είδη βλαβών. Διορθωτικοί μηχανισμοί των βλαβών του DNA, αλληλεξάρτηση μεταξύ είδους βλάβης και διορθωτικού μηχανισμού, παραγωγή μεταλλάξεων, μοριακή φύση των μεταλλάξεων
Τα χρωμοσώματα
και η ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων Δομή, μορφολογία, συμπύκνωση και λειτουργική αυτοτέλεια ευκαρυωτικών χρωμοσωμάτων. Έννοιες χρωματίνης, ευχρωματίνης, ετεροχρωματίνης. Ρόλος τελομεράσης. Οργάνωση χρωμοσωμάτων στον πυρήνα, χρωμοσώματα του ανθρώπου. Χρωμοσώματα και ρυθμιστικοί μηχανισμοί γονιδιακής έκφρασης. Μοριακό πρότυπο ευκαρυωτικού κυττάρου. Διαφορική έκφραση των γονιδίων. Ενεργοποιητές/καταστολείς, ρυθμιστικά στοιχεία. Μεταγραφικοί παράγοντες. Νουκλεοσώματα. Τροποποιήσεις ιστονών, κώδικας ιστονών. Μοριακοί διακόπτες. Κυτταρική εξειδίκευση. Επιγενετική ρύθμιση. Κυτταρική «μνήμη».
Κυτταρική επικοινωνία Γενικές αρχές κυτταρικής σηματοδότησης. Ενδοκρινής, παρακρινής, αυτοκρινής και νευρονική σηματοδότηση με τα χαρακτηριστικά τους. Είδη υποδοχέων και σηματοδοτικές ακολουθίες με τα χαρακτηριστικά τους. G-πρωτεΐνες, οδοί cAMP, φωσφολιπάσης C, ενεργοποίηση πρωτεΐνης Ras. Ρόλος ιόντων Ca στην μεταγωγή σήματος. Καλμοδουλίνη και CaM κινάσες.
Κυτταρική Διαίρεση: Διαδικασία και μηχανισμοί κυτταρικής διαίρεσης. Φάσεις μίτωσης, κυτταροκίνηση, σύμπλοκο προώθησης της ανάφασης, κοεζίνες. Μείωση: βιολογική σημασία, διαφορές μίτωσης-μείωσης. Φαινόμενο μη-διαχωρισμού και ανευπλοειδία. Κυτταρικός κύκλος και φάσεις. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου του κυτταρικού κύκλου - κυκλινοεξαρτώμενες κινάσες - αναστολείς. Σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου. Απόκριση σε βλάβες στο DNA – ο ρόλος του p53.

Κυκλοφορούν, αρκετά σύγχρονα πανεπιστημιακά βιβλία που καλύπτουν την εξεταστέα ύλη και είναι ελληνικές μεταφράσεις αναγνωρισμένων συγγραμμάτων διεθνούς κυκλοφορίας.

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
1. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
1.1 Υδατικά διαλύματα μορίων και ιόντων
1.1.1 Διάκριση μοριακών και κολλοειδών διαλυμάτων. Περιγραφή, ιδιότητες
1.1.2 Ωσμωμοριακότητα διαλυμάτων
1.2. Οξέα, βάσεις, άλατα.
1.2.1 Ορισμός, ιδιότητες.
1.2.2 Ισχύς οξέων βάσεων, σταθερά διάστασης.
1.2.3 Διάσταση ύδατος, pΗ.
1.2.4 Εξουδετέρωση οξέων-βάσεων, ισοδύναμο σημείο, ουδέτερο διάλυμα.
1.3. Ρυθμιστικά Διαλύματα
1.3.1 Εξίσωση Ηenderson-Hasselbach
1.3.2 Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων
1.3.3 Χρήση πεχαμέτρων
1.4. Διαλύματα Συμπλόκων ενώσεων
1.4.1 Ορισμός και ιδιότητες συμπλόκων ενώσεων
1.4.2 Σταθερά σχηματισμού και αστάθειας συμπλόκων
1.4.3 Βιολογική σημασία των συμπλόκων

2. ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
2.1. Καταστατικές και απλές θερμοδυναμικές συναρτήσεις (εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία, εντροπία, ελεύθερη ενέργεια Gibbs, έργο)
2.2. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές
2.3. Χαρακτηριστικά μιας θερμοδυναμικά ευνοούμενης βιοχημικής
αντίδρασης
2.4. Μετασχηματισμός της ελεύθερης ενέργειας Gibbs σε μεταφορικό, μηχανικό και βιοσυνθετικό έργο
2.5. Επίδραση του pH, της θερμοκρασίας και της ιοντικής ισχύος στην
τιμή της σταθεράς ισορροπίας
2.6. Δομή και βιολογικός ρόλος των ενώσεων υψηλής ενέργειας (ATP, NADH, FADH2)
2.7. Δυναμικό μεταφοράς ομάδας υψηλής ενέργειας.


3. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
3.1. Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά στοιχεία
3.2. Εξίσωση του Nernst
3.3. Είδη ημιστοιχείων (ηλεκτρόδιο μετάλλου/ιοντισμένου μετάλλου, ηλεκτρόδιο υδρογόνου, ηλεκτρόδιο καλομέλανος, ηλεκτρόδιο υάλου).
3.4. Εφαρμογές των ηλεκτροδίων στην κλινικοχημική ανάλυση
3.5. Είδη γαλβανικών στοιχείων (χημικά γαλβανικά στοιχεία-γαλβανικά στοιχεία συγκέντρωσης)
3.6. Σημασία των γαλβανικών στοιχείων συγκέντρωσης στη φύση (δυναμικό Donnan, δυναμικό βιολογικών μεμβρανών)

4. MEΣΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
4.1. Κατάταξη αντιδράσεων και αντιδραστηρίων
4.2. Mεσομέρεια και δομές συντονισμού
4.3. Εφαρμογές της μεσομέρειας στην ερμηνεία της σταθερότητας καρβοκατιόντων και καρβανιόντων, της ισχύος οργανικών οξέων και βάσεων, και της αποκαρβοξυλίωσης.
4.4. Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες προσθήκες.
4.5. Πυρηνόφιλες και ηλεκτρονιόφιλες υποκαταστάσεις.
4.6. Aντιδράσεις μέσω ριζών.
4.7. Αντιδράσεις αποσπάσεως.

5. ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Α) OΠΤΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ
5.1. Εναντιομερείς και διαστερεο-ισομερείς ενώσεις
5.2. Φυσικές και χημικές ιδιότητες στερεο-ισομερών
5.3. Προβολές κατά Fischer
5.4. Στερεοδομές D και L.
5.5. Προσδιορισμός στερεο-απεικονίσεων ως R και S.
5.6. Διαμορφώσεις των μορίων στο χώρο.
5.7. Προχειρομορφικότητα και βιολογικές εφαρμογές

Β) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ
5.8. Cis-trans ισομέρεια σε μόρια με διπλούς δεσμούς
5.9. Αλληλομετατροπή των cis-trans ισομερών
5.10. Συμβολισμός της απεικονίσεως των cis-trans ισομερών με Ε και Ζ.

6. ΔΟΜΗ ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ
6.1. Απλοί μονοσακχαρίτες, παράγωγα της D- και L-γλυκεριναλδεύδης: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
6.2. Κυκλική δομή μονοσακχαριτών
6.3. Γλυκοζιτικοί δεσμοί, ολιγοσακχαρίτες
6.4. Πολυσακχαρίτες (άμυλο, κυτταρίνη, αγαρόζη, πολυσακχαρίτες κυτταρικού τοιχώματος, γλυκογόνο)

7. ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
7.1. Πεπτίδια και πρωτεΐνες
7.2. Σημασία της φύσεως των πλευρικών ομάδων των αμινοξέων στις ιδιότητες των πεπτιδίων και πρωτεϊνών
7.3. Τροποποιημένες πλευρικές ομάδες στα αμινοξέα των πρωτεϊνών
7.4. Ηλεκτρολυτική συμπεριφορά πρωτεϊνών/φυσικοχημικές ιδιότητες
7.5. Εύρεση της αλληλουχίας των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης
7.6. Επίπεδα οργάνωσης της δομής των πρωτεϊνών
7.7. Μετουσίωση και μετουσιωτικά μέσα. Σημασία της μετουσίωσης στη βιολογική δράση των πρωτεϊνών.

8. ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
8.1. Γενικά χαρακτηριστικά των ενζύμων
8.2. Ταξινόμηση των ενζύμων
8.3. Συνένζυμα και προσθετικές ομάδες
8.4. Θερμοδυναμική θεώρηση μιας ενζυμικής αντίδρασης
8.5. Είδη κατάλυσης
8.6. Μηχανισμοί ενζυμικής κατάλυσης (χυμοθρυψίνη)
8.7. Εισαγωγή στην κινητική ανάλυση (ταχύτητα, κινητικός νόμος, ειδική
ταχύτητα, τάξη και μοριακότητα αντίδρασης)
8.8. Εξάρτηση της ειδικής ταχύτητας από τη θερμοκρασία (εξίσωση του
Arrhenius)
8.9. Αντιδράσεις πρώτης και δευτέρας τάξεως
8.10. Ολοκληρωμένος κινητικός νόμος αντιδράσεων πρώτης και ψευδοπρώτης τάξεως
8.11. Kινητική απλών ενζυμικών αντιδράσεων
8.12. Αναστολή ενζυμικής αντίδρασης
8.13. Μηχανισμοί ρύθμισης της ενζυμικής δραστικότητας
8.14. Πρωτεολυτική ενεργοποίηση των ζυμογόνων
8.15. Αλλοστερικά ένζυμα και ρύθμισή τους

9. AΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
9.1. Παραδείγματα αρωματικών ενώσεων σπουδαίας βιολογικής σημασίας
(πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, βενζολοειδείς ετεροκυκλικές ενώσεις, μη
βενζολοειδείς ετεροκυκλικές ενώσεις, συμπυκνωμένες ετεροκυκλικές ενώσεις)
9.2.Στεροειδείς ενώσεις (χοληστερόλη, λανοστερόλη, χολικά οξέα, τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, προγεστερόλη, αλδοστερόλη, κορτιζόλη, εργοστερίνη, βιταμίνη D)
9.3. Νουκλεοζίτες και νουκλεοτίδια

10. ΔΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
10.1. Πρωτοταγής δομή νουκλεϊνικών οξέων
10.2. Δυνάμεις που καθορίζουν τη διαμόρφωση πολυνουκλεοτιδίων
10.3. Η διπλή έλικα του DNA (Α, Β και Ζ μορφή)
10.4. Παράγοντες που σταθεροποιούν τη δομή της διπλής έλικας DNA
10.5. Δομή και τύποι RNA

Προτεινόμενα βιβλία:
1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ για Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες, G.A. Taylor
2. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, L. Stryer τόμος Ι
3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ, Ι.Α. Τοσσίδη, τόμος πρώτος

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

1. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
1.1 Στοιχεία μεταγωγής σήματος
1.2 Πέψη και απορρόφηση των υδατανθράκων των τροφών
1.3 Στάδια παραγωγής ενέργειας κατά την αποικοδόμηση των τροφών
1.4 Γλυκόλυση υπό αναερόβιες και αερόβιες συνθήκες: μηχανισμοί και ρύθμιση των
αντιδράσεων
1.5 Είσοδος της φρουκτόζης και της γαλακτόζης στην γλυκόλυση
1.6 Μεταβολική τύχη του πυροσταφυλικού οξέος
1.7 Γλυκονεογένεση από γαλακτικό οξύ, αμινοξέα και γλυκερόλη: μηχανισμοί και
Ρύθμιση των αντιδράσεων
1.8 Δρόμος των φωσφορικών πεντοζών: ρύθμιση των αντιδράσεων, σημασία
του δρόμου των φωσφορικών πεντοζών για το ερυθροκύτταρο
1.9 Βιοσύνθεση και αποικοδόμηση γλυκογόνου: μηχανισμοί και ρύθμιση των
αντιδράσεων
1.10 Διαταραχές του μεταβολισμού του γλυκογόνου
1.11 Ρύθμιση του επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα
1.12 Προσαρμογή του μεταβολισμού σε παρατεταμένη νηστεία
1.13 Γλυκοπρωτεΐνες

2. ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ KREBS
2.1 Μετατροπή του πυροσταφυλικού σε ακέτυλο-συνένζυμο Α
2.2 Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων του κύκλου του KREBS
2.3 Είσοδος αμινοξέων στον κύκλο του KREBS και συμμετοχή του κύκλου σε
αναβολικούς δρόμους
2.4 Γλυοξυλικός κύκλος

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ
3.1 Το οξυγόνο ως οξειδωτικό μέσο σε βιολογικά συστήματα
3.2 Φορείς ηλεκτρονίων
3.3 Μεταφορά ηλεκτρονίων μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας
3.4 Μηχανισμοί οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και ρύθμιση
3.5 Συστήματα μεταφοράς των μιτοχονδρίων
3.6 Μηχανισμοί εξουδετέρωσης τοξικών παραγώγων του οξυγόνου

4. ΜΕΤΑΒOΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
4.1 Κινητοποίηση των λιπαρών οξέων του λιπώδους ιστού
4.2 Οξείδωση λιπαρών οξέων
4.3 Παραγωγή και χρησιμοποίηση των κετονοσωμάτων
4.4 Βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων: Μηχανισμοί και ρύθμιση των αντιδράσεων
4.5 Βιοσύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων
4.6 Μεταβολισμός των φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων
4.7 Βιοσύνθεση, ρύθμιση της βιοσύνθεσης και βιολογικός ρόλος των
προσταγλανδινών, προστακυκλινών και θρομβοξανίων

5. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ-ΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
5.1 Βιοσύνθεση και μεταβολική ρύθμιση της χοληστερόλης
5.2 Βιοσύνθεση και ρόλος χολικών οξέων
5.3 Απορρόφηση λιπών τροφής-μεταβολισμός και ρόλος λιποπρωτεϊνών
5.4 Χοληστερόλη - αθηρογένεση - στεφανιαία νόσος (μοριακοί μηχανισμοί,
ρόλος αντιοξειδωτικών, θεραπευτικές προοπτικές)
5.5 Βιοσύνθεση στεροειδών ορμονών

Προτεινόμενο βιβλίο:
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, L. Stryer τόμος Ι και ΙΙ


ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

1. Εισαγωγή
2. Το Άνω Άκρο
3. Το Κάτω Άκρο
4. Η Ράχη

Προτεινόμενο βιβλίο: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ», Richard S. Snell, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας 2009.


Από τη Γραμματεία
User avatar
tsakos
Site Admin
 
Posts: 169
Joined: Mon Sep 12, 2011 11:12 pm
Είστε φοιτητής της σχολής;: Ναι
Έτος φοίτησης: 5ο

Return to Kατατακτήριες

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron